Στο opengov το σχέδιο για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών

  • Απρίλιος 15, 2016
Η τιμή εκκίνησης για κάθε δημοπρατούμενη άδεια έχει οριστεί στο ποσό των 3.000.000 ευρώ. Το παράβολο συμμετοχής έχει οριστεί στο 1% επί της τιμής εκκίνησης.
 ImageHandler
Σε δημόσια διαβούλευση έδωσε η κυβέρνηση το σχέδιο της προκήρυξης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την αδειοδότηση των ψηφιακών τηλεοπτικών σταθμών στην ελληνική επικράτεια. 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μία εβδομάδα και στη συνέχεια η προκήρυξη θα δημοσιευθεί (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) στο ΦΕΚ και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άδειες που θα δημοπρατηθούν είναι τέσσερις, ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση high definition.

Η τιμή εκκίνησης για κάθε δημοπρατούμενη άδεια έχει οριστεί στο ποσό των 3.000.000 ευρώ. Το παράβολο συμμετοχής έχει οριστεί στο 1% επί της τιμής εκκίνησης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέσω Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη του δημόσιου τομέα και με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στην προκήρυξη, ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Στο σχέδιο της προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Για τον έλεγχο των φακέλων – δικαιολογητικών των υποψηφίων, την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα συνδράμει εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, η οποία θα επιλεγεί μετά από διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της ΓΓΕΕ, που έχει προγραμματιστεί για τις 19.4.2016.

Το χρονοδιάγραμμα

Τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Υποβολή των φακέλων αιτήσεων συμμετοχής, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 της παρούσας.

2. Προεπιλογή των υποψηφίων, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6 της παρούσας.

3. Διεξαγωγή της δημοπρασίας και ανακοίνωση των υπερθεματιστών, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 7 της παρούσας.

4. Οριστική κατακύρωση και καταβολή τιμήματος αδειών, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 8 της παρούσας.

Η διαδικασία χορήγησης των αδειών θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του κατωτέρω πίνακα:

Δημοσίευση Προκήρυξης: 25.4.2016

Υποβολή φακέλων αιτήσεων συμμετοχής: 9.6.2016

Υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών υποψηφίων: 15.6.2016

Ανακοίνωση προεπιλεγέντων: 25.6.2016

Λήξη προθεσμίας προδικαστικών προσφυγών: 6.7.2016

Έκδοση αποφάσεων επί προδικαστικών προσφυγών: 21.7.2016

Ανακοίνωση οριστικού καταλόγου συμμετεχόντων και αποστολή δελτίων συμμετοχής στη δημοπρασία:22.7.2016

Προβλεπόμενη διεξαγωγή δημοπρασίας και ανακοίνωση υπερθεματιστών: 25 – 30.7.2016

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ