Νέα διαδικτυακή πλατφόρμα από τον ΕΔΟΕΑΠ

  • Οκτώβριος 23, 2015
Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πολίτες καθιστά δυνατή τη δημιουργία καλύτερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών για το κοινό. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσεται μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τον ΕΔΟΕΑΠ, με έμφαση στους ασφαλισμένους του Οργανισμού.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΕΔΟΕΑΠ ολοκληρώνει το έργο Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσόμενων με τον ΕΔΟΕΑΠ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή).

Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα θα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης στους συναλλασσόμενους με τον ΕΔΟΕΑΠ, αυτοματοποιώντας τις διαδικασίες πληροφόρησης, αίτησης και έκδοσης πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων καθώς και ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων.

Βασικός στόχος του ΕΔΟΕΑΠ είναι η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με τον οργανισμό, η διευκόλυνση των επαγγελματιών υγείας και των λοιπών συνεργατών, με την ανάπτυξη μιας δέσμης σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Με τη λειτουργία της Διαδικτυακής πλατφόρμας θα επιτευχθεί απλούστευση των διαδικασιών, μείωση των γραφειοκρατικών βαρών, εξοικονόμηση χρόνου εξυπηρέτησης και διοικητικού κόστους.

Η πλατφόρμα αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια υποσυστήματα / σύνολα ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

• Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένου

• Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων/ Εργοδοτών

• Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης με Συνεργαζόμενους Παρόχους Ιατρικών Υπηρεσιών

• Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης με ελεγκτικούς φορείς υγείας

• Υποσύστημα Ηλεκτρονικής διασύνδεσης με φαρμακεία.

• Υποσύστημα παραγωγής στατιστικών στοιχείων (MIS)

Σε όλα τα παραπάνω υποσυστήματα που συμπληρώνουν την πλατφόρμα υπάρχει ειδική πρόβλεψη για ΑΜΕΑ και άλλες ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες προκειμένου η πλατφόρμα να καταστεί ακόμα πιο λειτουργική.

Στο πλαίσιο του έργου, χρησιμοποιήθηκαν νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών, τη δημιουργία της κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής για την οργάνωση, αποθήκευση και διαχείριση της πληροφορίας.

 

Πηγή  :  euro2day

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ