Οριστικός «αποχαιρετισμός» στις πρόωρες συντάξεις

  • Οκτώβριος 27, 2015

Το  67ο έτος της ηλικίας τους πρέπει να φτάσουν χιλιάδες ασφαλισμένοι της χώρας προκειμένου να «βγουν» στη σύνταξη, σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε χθες ο Υπουργός κ. Γιώργος Κατρούγκαλος.

Αυτή η… εκτίναξη των απαιτούμενων ετών ασφάλισης –που για ορισμένες κατηγορίες μπορεί να φτάσει ακόμα και τα δεκαεπτά χρόνια- αφορά τέσσερις βασικές κατηγορίες:

– η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων όλης της χώρας, δηλαδή  ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 15ετή ασφάλιση (ή 4.500 ημέρες ασφάλισης)
–  οι μητέρες ανηλίκων με 5.500 ημέρες ασφάλισης
– οι ασφαλισμένοι με 25ετή υπηρεσία
– οι ασφαλισμένοι με 10.000 ημέρες ασφάλισης

Πιο συγκεκριμένα, με τη χθεσινή  απόφαση του Υπουργού Εργασίας, κ. Γιώργου Κατρούγκαλου παρέχονται οι πρώτες διευκρινίσεις για την σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά, μετά την ψήφιση του ν.4336/2015 (σ.σ. 13 Αυγούστου ) που παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων, οι οποίες προβλέπουν την σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους όλης της χώρας.

Με βάση την σχετική υπουργική απόφαση προκύπτει ότι στα μεταβατικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης το 62ο έτος(πίνακας 1) εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι για τους οποίους προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης μεγαλύτερος ή ίσος με 10.500 (ή 35 έτη) ημέρες ασφάλισης.

Επομένως δεν εμπίπτει στον 1ο  πίνακα με βάση τον οποίο μπορούν να «βγουν» στη σύνταξη ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 10.500 ημέρες ασφάλισης, μία μεγάλη κατηγορία ασφαλισμένων για τους οποίους προβλεπόταν για την κατοχύρωση ή θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνος ασφάλισης 10.000 ημερών (ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 4500 μέρες ασφάλισης, μητέρες ανηλίκων με 5500 μέρες ασφάλισης, υπηρετούντες επί 25ετία, ασφαλισμένοι με 10000 μέρες ασφάλισης).

Για τους εν λόγω ασφαλισμένους θα έχουν εφαρμογή τα μεταβατικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπονται με όριο ηλικίας πλήρους σύνταξης, το 67ο έτος (2ος πίνακας).

Έτσι, στον 2ο πίνακα, με βάση τον οποίο προβλέπονται μεγαλύτερα μεταβατικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, εμπίπτουν  πλέον πρακτικά, όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες ασφαλισμένων για τους οποίους προβλέπονταν χρόνος ασφάλισης, για την  κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης, μικρότερος από 10.500 ημέρες ασφάλισης.

Επίσης είναι σημαντικό να επισημανθεί  ότι  από την εξαίρεση των βαρέων (για τους οποίους δεν προβλέπεται αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησής τους) που αναφέρεται και στην υπουργική απόφαση (σε συνέχεια του ν.4336/2015) αποκλείονται οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με 10500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 7500 σε βαρέα επαγγέλματα, καθώς και αυτοί πλέον θα δουν  τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησής τους να αυξάνονται  σταδιακά με βάση όσα ορίζει ο 1ο πίνακας  της σχετικής  απόφασης.

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για τα νέα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης 

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, αυξάνονται σταδιακά έως την 1η Ιανουαρίου .2022 σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 του ν. 4336/2015 και διαμορφώνονται σε έτη και μήνες ως εξής:
Οριστικός "αποχαιρετισμός" στις πρόωρες συντάξεις

 

oria ilikias 2

Κατοχυρωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας, σύμφωνα με το προγενέστερο του ν. 4336/2015 νομοθετικό πλαίσιο.

Oι ασφαλισμένοι (είτε υπάγονται στον Πίνακα 1 είτε στον Πίνακα 2) που συμπληρώνουν το κατά περίπτωση ισχύον, βάσει του προγενέστερου του ν. 4336/2015 νομοθετικού πλαισίου, όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, αποκτούν δικαίωμα λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση του (σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2) ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης που αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος κατά το οποίο συμπληρώνεται το ισχύον, κατά περίπτωση ασφαλισμένου, όριο ηλικίας συνταξιοδότησης βάσει του προγενέστερου  του ν. 4336/2015 νομοθετικού πλαισίου.

Οι ασφαλισμένοι για τους οποίους, βάσει του προγενέστερου του ν. 4336/2015 νομοθετικού πλαισίου, δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, αποκτούν δικαίωμα λήψης σύνταξης με τη συμπλήρωση του μεταβατικού νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης της στήλης «ηλικία συνταξιοδότησης» του Πίνακα 1 που αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν.

Σε περίπτωση που το προβλεπόμενο από τους Πίνακες 1 και 2 μεταβατικό όριο ηλικίας συμπληρώνεται μετά την 1η Ιανουαρίου 2022, η σύνταξη καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο αυτό όριο ηλικίας.

Στον Πίνακα 1 εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι για τους οποίους, από τις προγενέστερες του ν. 4336/2015 γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης μεγαλύτερος ή ίσος με 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης.

Στον Πίνακα 2 εμπίπτουν οι  ασφαλισμένοι που έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν μία  εκ των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος, των οποίων το καταληκτικό όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, όπως αυτό έχει καθοριστεί από προγενέστερες του ν. 4336/2015 γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, είναι το 67ο έτος, καθώς και οι ασφαλισμένοι για τους οποίους από τις ίδιες ως άνω προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης μικρότερος από 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης. Στον ίδιο πίνακα εμπίπτουν όσοι έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης, η οποία ακολουθεί την αντίστοιχη  ως ανωτέρω τελικώς καταλήγουσα στο 67ο έτος της ηλικίας προϋπόθεση πλήρους σύνταξης, καθώς και οι ασφαλισμένοι για τους οποίους από τις ίδιες ως άνω προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις, προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση δικαιώματος μειωμένης συνταξιοδότησης μικρότερος από 10.500 ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης. Για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 το όριο ηλικίας θεμελίωσης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 62ο έτος της ηλικίας.

Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που προκύπτει μετά την προβλεπόμενη μείωση και επιβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τους ανωτέρω  Πίνακες 1 και 2.

Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4336/2015, ήτοι μέχρι και 18 Αυγούστου 2015, στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και μπορούν  να ασκηθούν οποτεδήποτε.

 

 

Πηγή  :  capital.gr

ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ