Πλεόνασμα 1,8 δισ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 9μηνου
20 Νοεμβρίου 2015
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+

Πλεόνασμα 1,8 δισ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 9μηνου

Βελτιωμένο εμφανίζεται το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τόσο σε επίπεδο εννεαμήνου, όσο και σε επίπεδο Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕΕΛΛ -1,29%.

Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο του 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 838 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 228 εκατ. ευρώ από εκείνο του Σεπτεμβρίου του 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία αντιστάθμισε την πτώση στο πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών. Επίσης, μικρή βελτίωση παρουσίασαν τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε κατά 663 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Σεπτεμβρίου του 2014, κυρίως λόγω της πτώσης των εισαγωγών, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Οι εξαγωγές περιορίστηκαν επίσης, αλλά σε μικρότερη έκταση. Σημειώνεται ότι το μήνα Σεπτέμβριο η αξία των εξαγωγών αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία δεν μεταβλήθηκε σημαντικά.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 502 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της πτώσης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών (κατά κύριο λόγο θαλάσσιων). Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου περιορίστηκε και αυτό κατά 100 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ενώ ο αριθμός των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών το Σεπτέμβριο δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2014. Τέλος, το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών παρουσίασε βελτίωση.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν πτώση κατά 25,2%, υψηλότερη από εκείνη των αντίστοιχων εξαγωγών (19,9%), και το πλεόνασμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 162 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 1,8 δισεκ. ευρώ, έναντι 53 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, το οποίο σημείωσε πλεόνασμα 2,1 δισεκ. ευρώ έναντι ελλείμματος 789 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2014, κυρίως λόγω του περιορισμού της δαπάνης για εισαγωγές. Συνολικά, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 6,8%, αλλά οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, κατά 12,9%. Την ίδια περίοδο τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκαν.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 3,7 δισεκ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία παρουσίασαν άνοδο κατά 6,7%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, καθώς παρατηρήθηκε μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές και λοιπές υπηρεσίες. Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015, οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 8,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014 και οι αντίστοιχες εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 4,7%.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Σεπτέμβριο του 2015, το ισοζύγιο κεφαλαίων δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε πλεόνασμα 553 εκατ. ευρώ, κατά 1,2 δισεκ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2014.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Σεπτέμβριο του 2015, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) εμφάνισε πλεόνασμα 776 εκατ. ευρώ, κατά 223 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του ίδιου μήνα του 2014. Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015 σημειώθηκε πλεόνασμα 2,3 δισεκ. ευρώ, κατά 484 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με εκείνο του ίδιου διαστήματος του 2014.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Σεπτέμβριο του 2015, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων δεν σημειώθηκαν αξιόλογες συναλλαγές. Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή άνοδος κατά 2,7 δισεκ. ευρώ των απαιτήσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την άνοδο των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια έκδοσης μη κατοίκων (η οποία σε μεγάλο βαθμό αντανακλά τοποθετήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος). Παράλληλα, οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 111 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση κατά 1,1 δισεκ. ευρώ των απαιτήσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη στατιστική προσαρμογή ύψους 704 εκατ. ευρώ που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων. Στην πλευρά των υποχρεώσεων, η καθαρή αύξηση κατά 1,3 δισεκ. ευρώ αντανακλά καθαρή αύξηση κατά 3,4 δισεκ. ευρώ των καταθέσεων και repos των μη κατοίκων στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), η οποία αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την καθαρή μείωση κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους (περιλαμβάνεται η αποπληρωμή χρεολυσίων 1.540 εκατ. ευρώ του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΔΝΤ).

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2015, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων από άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό σημείωσαν αύξηση κατά 292 εκατ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες υποχρεώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν μείωση κατά 280 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση κατά 539 εκατ. ευρώ των απαιτήσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 7,6 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού, η οποία αντιστάθμισε την αύξηση των τοποθετήσεών τους σε μετοχές αλλοδαπών επιχειρήσεων κατά 7,0 δισεκ. ευρώ. Επίσης, οι καθαρές υποχρεώσεις κατοίκων έναντι του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 9,7 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων.

Τέλος, στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων. Επιπλέον, όσον αφορά τις απαιτήσεις, το εννεάμηνο του 2015 σημειώθηκε καθαρή αύξηση κατά 3,2 δισεκ. ευρώ των καταθέσεων και repos κατοίκων στο εξωτερικό. Στην πλευρά των υποχρεώσεων, η καθαρή αύξηση κατά 15,8 δισεκ. ευρώ των καταθέσεων και repos μη κατοίκων στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), καθώς και η περαιτέρω ισόποση περίπου αύξηση λόγω της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων, αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων κατοίκων.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 5,1 δισεκ. ευρώ, έναντι 5 δισεκ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014.

Πηγή: euro2day.gr

ΑΝΗΖΗΤΗΣΗ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ 96FM

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ

Ιδιότητα: Διευθύνων Σύμβουλος Endeavor
Ιδιότητα: Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΥΛΙΚΟ

ΡΟΗ

 • Σενάριο που προκαλεί έκπληξη: Πρώην φορ του Ολυμπιακού εμπλέκεται με Παναθηναϊκό!
  Πηγή: newpost.gr2018/05/20
 • Τα παραλειπόμενα του βασιλικού γάμου
  Πηγή: naftemporiki.gr2018/05/20
 • ΝΔ σε Άγκυρα: Οι προκλήσεις δεν πτοούν την Ελλάδα
  Πηγή: newpost.gr2018/05/20
 • Ο Μητσοτάκης με τους ποδηλάτες αστυνομικούς
  Πηγή: newpost.gr2018/05/20
 • Θα γίνει και αυτό; Ο Ολυμπιακός «τσεκάρει» παίκτες του Παναθηναϊκού!
  Πηγή: newpost.gr2018/05/20
 • Εβρος: Οδοιπορικό-έρευνα στην συνοριογραμμή -Τα κρυφά περάσματα [βίντεο]
  Πηγή: iefimerida.gr2018/05/20
 • Ο Πάπας Φραγκίσκος προσευχήθηκε για ειρήνη στη Βενεζουάλα
  Πηγή: iefimerida.gr2018/05/20
 • Σκωτία: Όταν οριστικοποιηθεί η μορφή του Brexit, θα επανεξετάσουμε ανεξαρτησία
  Πηγή: naftemporiki.gr2018/05/20
 • Κοντά στην ταυτοποίηση δραστών της επίθεση κατά Μπουτάρη η ΕΛ.ΑΣ
  Πηγή: newpost.gr2018/05/20
 • ΠΓΔΜ: H αντιπολίτευση απορρίπτει το Ιλιντεν
  Πηγή: tovima.gr2018/05/20
 • Λουκέτο σε «ναό» του παράνομου τζόγου στην Αττική – Τέσσερις συλλήψεις [εικόνες]
  Πηγή: iefimerida.gr2018/05/20
 • «Έσπρωχναν» μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης στην Ελλάδα μέσω Ιταλίας – Η εμπλοκή της DEA και ο «Ιταλός»
  Πηγή: newpost.gr2018/05/20
 • Η ομιλία Μπακογιάννη στην εκδήλωση για τα 74 χρόνια από την σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου στους Κορυσχάδες
  Πηγή: iefimerida.gr2018/05/20
 • Πρεσβεία Ισραήλ: Αποτροπιασμός για τον ξυλοδαρμό του Γ. Μπουτάρη
  Πηγή: naftemporiki.gr2018/05/20
 • Ζαχαριάδης (ΣΥΡΙΖΑ): Θα ήθελα με Ποτάμι-ΚΙΝΑΛ να έχουμε περισσότερες συμπτώσεις παρά αποκλίσεις
  Πηγή: iefimerida.gr2018/05/20

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ